Werkwijze

Als een relatie ter incasso aangegaan, worden uw factuur, uw eerste herinnering, uw aanmaning en uw eventuele algemene betalingsvoorwaarden gescreend. Zo nodig worden u kosteloos aanpassingen geadviseerd.

Daarnaast wordt er een basissommatie en een basisdagvaarding ontworpen toegespitst op uw persoonlijke situatie, eveneens kosteloos.
Na accordering van deze basisstukken is het voldoende een fax of een e-mail te sturen met de factuur en de kopieën van de eerste betalingsherinnering en de sommatie om de incasso-opdracht te geven. Inhoudelijk overleg is alleen maar nodig als er iets bijzonders aan de hand is.

TERMIJNEN

Na ontvangst van de incasso-opdracht wordt meteen gesommeerd met een termijn van veertien dagen. Bij de sommatie wordt aanstonds de conceptdagvaarding gevoegd, die bij niet betaling binnen veertien dagen onverwijld aan de deurwaarder zal worden verzonden om te worden betekend aan de wanbetaler.

U krijgt afschriften van de verzonden sommatie en de conceptdagvaarding.

Eventuele betalingsregelingen worden zelfstandig getroffen en tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, wordt u geacht de volmacht tot een betalingsregeling te hebben gegeven.

Omtrent het inwinnen van kredietwaardigheidsinformatie of verhaalsinformatie wordt vooraf met u overleg gevoerd en dat geldt ook voor de eventuele beslaglegging vooraf en de executie middels beslaglegging na ontvangst van het vonnis.

Betalingen door de wanbetaler vinden plaats op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Daemen Advocaten en bij afwikkeling van de zaak wordt u onze declaratie toegezonden en bij akkoord wordt van het ontvangen geld rechtstreeks de declaratie betaald en het restant overgemaakt naar u.

Op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Tjakla Advocaten worden alle gelden gestort die bij “derden” (merendeels cliënten van ons kantoor) in eigendom behoren.

Dit geld is dus geheel afgescheiden van de gewone bankrekeningen van het kantoor en mutaties van die rekening kunnen alleen plaatsvinden onder speciale garanties.

SOFTWARE

Voor het hele proces wordt gebruik gemaakt van specifieke software.