Wat te doen?

Werkgever

Zeker in economisch mindere tijden komt bij veel bedrijven de vraag aan de orde of, en zo ja hoe het personeelsbestand kan worden teruggebracht. Verschillende mogelijkheden doen zich voor, zoals het indienen van een ontslagaanvraag bij het CWI of een ontbindingsverzoek bij de Kantonrechter. In de loop der tijd zijn hiervoor vele regels ontwikkeld, die vaak ook nog eens bij de betreffende instanties op een telkens andere wijze worden uitgevoerd. Een eenmaal ingeslagen weg die achteraf niet haalbaar blijkt, zorgt voor grote problemen. Een op maat gesneden advies is op zeer korte termijn te verkrijgen en behoedt u wellicht voor grote financiële gevolgen. De jurist arbeidsrecht van Rechtskundig helpt u graag verder.

Soms kan het natuurlijk niet anders, maar bedenk dat een ontslag op staande voet in veel gevallen door de rechter (na een vaak lange en kostbare procedure) wordt teruggedraaid. Meestal blijft dan niets anders over dan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken wegens verstoorde arbeidsverhouding. Daar hangt dan wel een (aanzienlijk) prijskaartje aan vast in de vorm van een ontslagvergoeding of ontbindingsvergoeding, berekend via de zogenaamde Kantonrechtersformule. Raadpleeg daarom in uw eigen belang altijd van te voren uw advocaat en niet pas achteraf.

Veel problemen bij het einde van een dienstverband of bij een (vermeende) vordering van uw werknemer(s) vinden hun oorzaak in de afspraken en contracten, die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Er wordt bijv. een proeftijd afgesproken, die niet in overeenstemming is met de wet. Vaak blijkt dan dat er helemaal geen proeftijd geldt. U bent uw doel dan voorbijgeschoten. Hetzelfde doet zich voor op het zeer ingewikkelde terrein van het non concurrentiebeding. Een check van uw (standaard-)arbeidscontracten is relatief goedkoop en verdient zich altijd terug!

Werknemer

Vaak hangt een dreigend ontslag al langere tijd in de lucht, of er nu sprake is van bedrijfseconomische redenen of vanwege een arbeidsconflict met uw werkgever/leidinggevende. Vaak laat men het er maar op aankomen en wordt pas actie ondernomen als er aan uw positie weinig of niets meer kan worden veranderd. Ook al is het ontslag misschien niet te voorkomen, voor u is belangrijk dat de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk worden gehouden. Goed advies over hoe u zich het best kunt opstellen ten opzichte van uw werkgever, wat u moet doen en vooral wat u niet moet doen, loont zich altijd.

Schakel in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in om uw belangen (al of niet op de achtergrond) te behartigen.
Denkt u ook aan de gevolgen van een ontslag voor een eventuele WW-uitkering, pensioenbreuk etc.
Als er sprake is van een ontslag op staande voet, is het zeker zaak direct actie te ondernemen. U krijgt immers geen loon meer en een uitkering zal vrijwel altijd worden geweigerd. Ook als u denkt dat er niets tegen het ontslag te doen valt, leert de praktijk dat er vaak nog veel kan worden geregeld. In plaats van een voor u enerverende procedure kan bezien worden of een regeling in der minne kan worden getroffen, waardoor u uw recht op WW-uitkering niet verspeelt.

Als het ontslag onterecht is zal uw advocaat dit natuurlijk aanvechten en een loonvordering indienen. Is er sprake van een (dreigend) faillissement van uw werkgever dan kan uw advocaat u eveneens adviseren om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Ontvangt u een vaststellingsovereenkomst? Laat deze dan altijd controleren.

Uiteraard is deze informatie niet uitputtend, immers het Arbeidsrecht is te uitgebreid om u op deze plaats van alle informatie te voorzien. U kunt dan ook altijd bij ons terecht voor het antwoord op een specifiek door u gestelde vraag welke vraag u via de pagina Vragenformulier geheel vrijblijvend aan ons kunt voorleggen.

U krijgt dan op korte termijn, in ieder geval binnen twee werkdagen, een inhoudelijke reactie. Aan de hand van dit antwoord kunt u zelf beslissen of u, indien dit nodig mocht zijn, verder gebruik wilt maken van onze diensten. Uiteraard zal allereerst het hieraan gerelateerde kostenaspect met u worden besproken. Mocht u reeds in deze fase hierover informatie willen hebben dan verwijzen wij u naar de pagina Tarieven.