Tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Potentiële nieuwe cliënten kunnen een afspraak maken of zonder afspraak op het vrij spreekuur van maandag 17.00 uur tot 18.30 uur komen voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Tijdens dat gesprek kan kennis gemaakt worden met elkaar en kan het probleem globaal worden besproken. Ook als er een opdracht volgt zal dit half uur niet gefactureerd worden.

Uurtarief

Als geen ander soort tarief is overeengekomen wordt het uurtarief toegepast op basis uurtarief x gewerkte uren.
De gewerkte uren worden geregistreerd in tijdseenheden van 6 minuten.
Het basisuurtarief bedraagt € 200,00;
Dit basistarief geldt bij zaken van onbepaalbare (dat wil zeggen niet op een exact omschreven geldbedrag terug te voeren) waarde. Op het basisuurtarief worden kortingen toegepast bij op een geldbedrag waardeerbaar belang en wel als volgt:
– Bij een belang minder dan € 3.500,00 bedraagt het uurtarief € 140,00;
– Bij een belang tussen € 3.500,00 en € 7.000,00 bedraagt het uurtarief € 160,00;
– Bij een belang tussen € 7.000,00 en € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 180,00;
– Bij een belang vanaf € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 200,00.

Bij bijzondere omstandigheden kunnen uurtarieven zowel naar beneden als naar boven aangepast worden.

Vaste prijs

In het geval van een gemeenschappelijk verzoek wordt een vaste prijs overeengekomen en deze bedraagt:
– Voor een echtscheiding € 600,00 inclusief kantoorkosten en BTW, doch exclusief het griffierecht dat aan de rechtbank moet worden betaald en thans € 267,00 (tarief januari 2012) bedraagt;
– Voor een ontbinding geregistreerd partnerschap € 600,00 inclusief kantoorkosten en BTW, doch exclusief de legeskosten van de gemeente van enkele euro’s;
– Voor een ontbinding bij samenwoning € 600,00 inclusief kantoorkosten en BTW.

Uitgegaan wordt van een maximale invulling van het vragenformulier gemeenschappelijk verzoek, dat op deze site is te vinden, en voorafgaande overeenstemming over alle wezenlijke punten en één gesprek op kantoor. Uitgangspunt is hierbij een gemiddelde besteding van 3 uur.
Indien de werkzaamheden meer dan vier uur gaan bedragen wordt extra gedeclareerd.

Incassotarief

Bij een invordering van een geldbedrag wordt het incassotarief toegepast op basis no cure – no pay.
Dat betekent dat bij niet incasseren geen honorarium verschuldigd is en alleen de gemaakte kosten worden doorberekend.
Bij wel incasseren wordt het tarief als volgt opgebouwd:
– Over de eerste geïncasseerde € 3.000,00 15%;
– Over het meerdere tot € 6.000,00 10%;
– Over het meerdere tot € 15.000,00 8%;
– Over het meerdere tot € 60.000,00 5%;
– Over het meerdere boven € 60.000,00 3%.
Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan de opdrachtgever wordt betaald. Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur géén verweer wordt gevoerd. Als de wederpartij al dan niet binnen procedure “verweer” voert, dan gaat het incassotarief over op het bovenvermelde uurtarief.

Abonnement

Een bedrijf kan een abonnement afnemen dat bij deelname recht heeft op onbeperkt eerstelijnsadvies gedurende de periode van een jaar en geldt voor alle adviezen totdat er van een bepaalde kwestie een apart dossier wordt gemaakt. De hoogte van het abonnementstarief is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Gefinancierde rechtshulp

De overheid financiert rechtshulp voor de minder draagkrachtigen. U betaalt zelf een eigen bijdrage, die varieert van € 127,00 tot € 786,00 (cijfers 2012). U komt in aanmerking hiervoor als uw verzamelinkomen voor alleenstaanden maximaal € 24.500,00 en voor gehuwden, geregistreerde partners, samenwonende en eenoudergezinnen maximaal € 35.200,00 (cijfers 2012) bedraagt.

Bij www.rvr.org kunt u informatie inwinnen over de financiële grenzen en zelf een draagkrachtberekening maken en een eigen bijdrage berekenen. Let u op zowel inkomen als vermogen. Er wordt beoordeeld op het verzamelinkomen van het peiljaar en het peiljaar ligt twee jaar voor het jaar van aanvrage. Bij wijziging van meer dan 15% kan peiljaarwijziging worden aangevraagd. Bij twijfel wordt u geadviseerd de aanvrage in te dienen zodat zekerheid verkregen wordt.

Als aan het einde van de zaak blijkt dat een vermogen is ontvangen uit de zaak boven het vrijgestelde bedrag, dan kan de overheid beslissen de toevoeging alsnog in te trekken zodat u dan de advocaat alsnog conform het uurtarief dient te voldoen.

Proceskostenveroordeling

De verliezende partij wordt in zijn algemeenheid in de kosten veroordeeld van de winnende partij (dat geldt niet voor familiezaken waarbij ieder de eigen kosten draagt).
Als u de winnende partij bent, krijgt u dus een kostenveroordeling als compensatie voor uw kosten, maar u moet zich realiseren dat deze kostenveroordeling in de advocaat- en overige kosten in zijn algemeenheid beduidend minder is dan de kosten die u daadwerkelijk hebt moeten voldoen.