Geschillen

Ons kantoor neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. Steeds breder dringt het besef door dat klachten weliswaar niet prettig maar wel heel nuttig zijn. Er dient derhalve meer en professionele aandacht te worden besteed aan klachten. In principe kan alleen geklaagd worden via het tuchtrecht, een langdurige en vervelende weg voor de klant en voor de advocaat. Via de geschillenregeling kunnen klachten simpeler, sneller en cliëntgerichter worden afgedaan. it geschiedt primair binnen het kantoor zelf, ook omdat de kans op succes bij afhandeling van de klacht groter wordt als de klacht behandeld wordt bij de bron.

Een klacht wordt in eerste instantie bij het kantoor zelf ingediend, leidt dat niet tot een oplossing, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

U kunt zich daarvoor wenden tot mr. J.G.M. Daemen. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.
Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 9076,–
U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 9076,– en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
Uitspraken van de Geschillencommissie over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 9076,–

Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 9076,– geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie. Ook ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen een uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de geschillenregeling is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening of financiële aspecten en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet.