Arbeidsrecht

Wanneer u als werkgever een werknemer heeft ontslagen of wilt ontslaan of dat u als werknemer bent ontslagen of dreigt te worden ontslagen, in beide gevallen bevindt u zich in een juridisch mijnenveld van het ontslagrecht. Op weinig andere rechtsgebieden spelen naast aanzienlijke (financiële) gevolgen van uw handelen bovendien emoties zo’n grote rol als bij een ontslag, zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Een ter zake deskundige belangenbehartiger om u in dit proces bij te staan is dan ook onmisbaar. Deze kan u adviseren omtrent de wijze van aanpak en u bijstaan bij het treffen van een regeling of het voeren van een procedure.

In de praktijk is gebleken dat het van groot belang is dat u in een zo vroeg mogelijk stadium advies inwint. Vaak kunnen in een opwelling gedane handelingen niet meer ongedaan gemaakt worden. Uw jurist zal u behoeden voor ondoordachte stappen en u objectief informeren over relevante wettelijke regelingen en jurisprudentie (rechterlijke uitspraken in eerdere vergelijkbare situaties).

Wij kunnen u van advies dienen in bijvoorbeeld de navolgende gevallen:

Werkgeversgerelateerd

– Bij het voornemen tot reorganisatie en/of ontslag van werkenemers;
– In het geval van afvloeiing (op een kostenbesparende wijze), van werknemers;
– Bij het juridisch verantwoord opzetten en/of wijzigen van de personeelsorganisatie, waaronder personeelsopbouw en het opstellen van arbeidscontracten;
– Terzake screening arbeidscontracten en overige arbeidsvoorwaarden;
– Bij het bewerkstelligen van een zo spoedig mogelijke en succesvolle reïntegratie van werknemers na ziekte;
– Met betrekking tot de Poortwachterproblematiek en de daaruit voortvloeiende overige vraagstukken;
– Bij de oplossing van overige vraagstukken;
– Bij de oplossing van overige arbeidsrechtelijke vraagstukken die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen in de meest brede zin van het woord.

Werknemersgerelateerd

– Wanneer u te horen krijgt dat uw baan verdwijnt als gevolg van een reorganisatie;
– Indien er tussen u en uw werkgever een arbeidsconflict is ontstaan dan wel dreigt te ontstaan;
Vaststellingsovereenkomst bij ontslag;
– U uw arbeidscontract gescreend wilt zien alvorens u tot ondertekening daarvan overgaat;
– Uw werkgever heeft aangekondigd de arbeidsvoorwaarden te uwen nadele te willen wijzigen;
– U bent met uw werkgever een non-concurrentiebeding overeengekomen en u wilt bij een andere (concurrent)werkgever in dienst treden;
– Wanneer uw werkgever via het CWI danwel via de Kantonrechter uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen;
– Indien u als gevolg van uw werk schade heeft geleden in de vorm van een lichamelijke aandoening waaronder RSI en u wilt hiervoor een schadevergoeding ontvangen;
– U vindt dat u door uw werkgever tekort bent gedaan, doordat u na een lang arbeidsverleden ontslag heeft gekregen;
– Ingeval u wegens voor u moverende redenen minder of meer uren wilt gaan werken en u weet niet wat uw rechten hiertoe zijn;
– Of wanneer u niet weet of uw werkgever uw arbeidscontract (voor bepaalde tijd) nog een keer mag verlengen zodat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat;
– Wanneer voor u niet duidelijk is wat uw rechten en plichten zijn nadat u zich heeft ziek gemeld en de verwachting bestaat dat u niet snel zult gaan hervatten;
– Wat van u verwacht mag worden ten aanzien van het verrichten van ander werk, bijvoorbeeld na afwezigheid wegens ziekte of als gevolg van ziekte;
– U wilt weten of u aanspraak kunt maken op een WW-uitkering dan wel andere loondervingsuitkeringen ingeval van ontslag.
Deze lijsten zijn niet uitputtend. Ook bij ieder ander arbeidsrechtelijk probleem kunnen wij u adviseren.

Pas nadat u een eerste advies heeft ontvangen besluit u of u gebruik wilt maken van onze diensten, uiteraard nadat met u het kostenaspect is besproken. Ingeval van ontoereikend inkomen kunt u (in de hoedanigheid van werknemer) een beroep doen op gefinancierde rechtshulp, waarbij u slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, afhankelijk van inkomen en vermogen.

Bij www.rvr.org kunt u hiervoor informatie inwinnen en zelfs berekenen aan de hand van uw inkomen/uitkering en uw eventuele vermogen welke eigen bijdrage u dient te voldoen.

Komt u voor gefinancierde rechtshulp niet in aanmerking dan kunt u op de pagina Tarieven terecht voor verdere informatie voor wat betreft uw kosten rechtsbijstand.